Jacques Klein

1960
Jacques Klein. Revista O cruzeiro, 11/06/1960.